Archivo de la etiqueta: empleo

mercado travesas

Oferta de empleo

mercado travesasLUGAR PRESENTACION CANDIDATURAS:

MERCADO DAS TRAVESAS

RUA ESPEDRIGADA, S/N

 36210 – VIGO

info@mercadotravesas.com

 

OS CANDIDATOS DEBERAN ESTAR EMPADROADOS EN VIGO DESDE O 01 DE XANEIRO  DE 2015 E INSCRITOS NA CORRESPONDENTE OFICINA DE EMPREGO COMO DEMANDANTES DE EMPREGO.

 

 

                                               1 posto Persoal mantemento

Descrición xeral do posto:

Levar a cabo o mantemento xeral das instalacións do mercado.
Funcións propias do posto:
Mantemento preventivo e correctivo das instalacións xerais.
Mantemento, instalación e reparacións básicas de fontanaría, electricidade, albanelaría, etc.
Pintado, limpeza e mantemento básico para o uso público do edificio.
Reparación de danos e pequenas avarías.

Medios utilizados:
Equipos: ferramentas manuais,  alicates, chave inglesa, etc.

Requisitos:

Coñecementos teóricos e prácticos:

Experiencia en posto similar.
Coñecementos básicos de fontanaría, electricidade e albanelaría.
Manexo de ferramenta manual.

Perfil competencial:

Para o desenvolvemento óptimo e eficiente do posto, requírense as seguintes competencias e actitudes:

Formal: Traballador; de confianza; asegúrase de que o traballo se realiza correctamente e no prazo convido
Múltiples tarefas: Capaz de afrontar varias tarefas e de atender peticións; establece prioridades e asegúrase de que todos os problemas están solucionados; elabora plans de acción realistas tendo en conta as restricións de tempo e a dispoñibilidade de recursos.

Ofrécese:

Incorporación a empresa
Contrato de duración determinada: 4,5 meses.
Xornada de 40hs/semana
Salario segundo convenio Comercio alimentación provincia dePontevedra (código convenio 3600315)

 

1 posto Xestora/or de comunicación externa 2.0

Descrición xeral do posto:

Levar a cabo a comunicación externa da asociación en redes sociais, webs, prensa e cartelería. Xestión de comunicación e mercadotecnia.

Funcións propias do posto:

Xestión da comunicación e promoción externa da asociación de empresas do mercado Das travesas.
Creación, actualización, mantemento e posicionamento da asociación en redes sociais.
Resposta personalizada aos usuarios externos que contacten coa asociación a través dos medios 2.0.
Coñecementos avanzados de ámbitos informáticos (Windows, Linuxe/ou Mac) e de ferramentas de comunicación.
Asegurar o correcto almacenamento e as medidas de seguridade e confidencialidade da información tratada.
Manter os estándares de calidade no traballo.

Medios utilizados:

Material de oficina: impresora, fax, fotocopiadora, calculadora, grampadora, trade, bandexas de documentación, regras, afialapis, ficheiros e arquivos, etc.
Material de consumo: folios, bolígrafos, gomas, suxeitapapeis, fita adhesiva, sobres, papel, goma, lapiseiro, rotuladores, carpetas, etiquetas, etc.
Software informático e Internet: paquete Office.

Requisitos:

Coñecementos teóricos e prácticos:

Idiomas: Castelán e Galego.
Altos coñecementos das diferentes redes sociais, blogs, páxinas web relacionadas, etc.
Manexar con destreza os ámbitos e programas informáticos específicos para a comunicación e mercadotecnia (PaqueteMicrosoft Office).
Boa comunicación escrita e oral.
Rapidez mecanográfica demostrable.
Formación específica relacionada cos portais de redes sociais (Facebook, Twitter, blogs, etc)
Experiencia en posto similar.

 

 

Perfil competencial:

Para o desenvolvemento óptimo e eficiente do posto, requírense as seguintes competencias actitudes

Creatividade/Innovación: Capaz de crear solucións novas e únicas aos problemas; capaz de crear solucións alternativas e novas fórmulas para facer negocios; goza sendo creativo; pensa en solucións orixinais; busca novas maneiras de facer as cousas.
Seguro das súas relacións sociais: Séntese cómodo cando coñece xente nova; séntese a gusto en situacións formais; é falador e mostra seguridade en si mesmo cando trata con distintos tipos de persoas; móstrase animado nas actividades en grupo; goza relacionándose con persoas diferentes; fai amigos doadamente; gústalle que lle poñan atención.
Asertividad: Capaz de comunicarse cos demais independentemente da súa condición ou posición social; capaz de resolver conflitos para obter o resultado desexado; capaz de convencer os demais para que cambien de opinión; capaz de tomar o mando; instrúe e dirixe os demais; expresa libremente as súas opinións; expón claramente os seus desacordos; disposto a criticar os demais.

Ofrécese:

Incorporación a empresa
Contrato de duración determinada: 4 meses.
Xornada de 20hs/semanais
Salario segundo convenio Comercio alimentación provincia dePontevedra (código convenio 3600315)

 

Mercado Travesas

CANDIDATURAS: MERCADO DAS TRAVESAS

Mercado Travesas

LUGAR PRESENTACION CANDIDATURAS: 
MERCADO DAS TRAVESAS
RUA ESPEDRIGADA, S/N
 36210 – VIGO
marketingtravesas@gmail.com

OS CANDIDATOS DEBERAN ESTAR EMPADROADOS EN VIGO DESDE O 20 DE DECEMBRO DE 2013 E INSCRITOS NA CORRESPONDENTE OFICINA DE EMPREGO COMO DEMANDANTES DE EMPREGO.

            3  Postos Azafata/ou – Promotora/or


Descrición xeral do posto:

Levar a cabo a promoción da tarxeta de “fidelización do Mercado”, captación de clientes para o uso da devandita tarxeta e obtención dos datos persoais dos usuarios. Xestión de datos persoais e confidenciais da información recibida dos propios.

Funcións propias do posto:

Presenza no punto de promoción asignado nos horarios requiridos.
Asegurar a recollida correcta dos datos persoais.
Respectar as medidas de seguridade e confidencialidade da información obtida.
Verificar a información e en caso necesario, corrixir in situ os datos rexistrados.
Manter os estándares de calidade no traballo, na atención e servizo ao cliente e transmitir unha imaxe acorde coa empresa que representa.


Medios utilizados:

Material de consumo: folios, bolígrafos, gomas, suxeitapapeis, fita adhesiva, pegamen¬to, sobres, papel, goma, lapiseiro, rotuladores, carpetas, etiquetas, etc.


Requisitos:

Coñecementos teóricos e prácticos:

Idiomas: a nivel bilingüe español e galego.
Ter coñecemento sobre seguridade de recollida de datos persoais (Codificación, protección, recuperación, cancelación, etc.). Coñecemento da normativa en materia de protección de datos. En particular o Real Decreto 1720/2007, do 21 de Decembro de desenvolvemento da Lei Orgánica de Protección de Datos.
Experiencia en posto similar. 

Perfil competencial:

Para o desenvolvemento óptimo e eficiente do posto, requírense as seguintes competencias e actitudes:

Habilidades de comunicación: Capaz de presentar claramente ideas e información de forma oral en distintas circunstancias; sabe escoitar; é capaz de escribir claramente e de documentar as actividades; é capaz de ler e de interpretar a información escrita; mostra sensibilidade polas diferenzas lingüísticas e culturais cando se comunica.
Iniciativa/automotivación: Capaz de poñer en marcha e continuar con liñas de actuación específicas sen supervisión ou sen que ninguén lle diga que ten que facer e cando.
Orientación ao cliente: Demostra capacidade para comprender e atender as necesidades dos clientes; é paciente, educado e práctico cando se intenta obter información dos clientes.

Ofrécese:

Incorporación a empresa
Contrato de duración determinada: 2 meses.
Xornada de 10hs/semanais
Salario segundo convenio Comercio alimentación provincia dePontevedra (código convenio 3600315)